રોજિંદું વિજ્ઞાન : 3 ખોરાકમાં રહેલા ઘટકો વિષે (About food components)

 રોજિંદું વિજ્ઞાન : 3  ખોરાકમાં રહેલા ઘટકો વિષે 

(About food components)

ખોરાકમાં રહેલા ઘટકો વિષે

Online Quiz   :1 

Online Quiz   :2
આહારના ક્યાં  પોષક દ્રવ્યનું કાર્ય કયું છે? 

Online Quiz   :3

જોડકા જોડો 

Leave a Comment