રોજિંદું વિજ્ઞાન : વનસ્પતિ પેદાશ અને પ્રાણીજ પેદાશ (Vegetable products and animal products)

રોજિંદું વિજ્ઞાન:  વનસ્પતિ પેદાશ અને પ્રાણીજ પેદાશ 
(Vegetable products and animal products)

વનસ્પતિ પેદાશ અને પ્રાણીજ પેદાશ : ખાલી જગ્યા પૂરો. 

Online Quiz  

વર્ગીકરણ કરોઃ તૃણાહારી પ્રાણીઓ, માંસાહારી પ્રાણીઓ,મિશ્રાહારી પ્રાણીઓ

Leave a Comment