ડિટેક્ટિવ એજન્સિ 

GK IN GUJARATI

FREESTUDYGUJARAT.COM

 વિવિધ દેશ અને તેમની  જાસૂસી સંસ્થાઓ વિષે અગત્યના પ્રશ્નો 

CBI - સેંટ્રલ બ્યૂરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન  RAW -  રિસર્ચ એન્ડ એનાલિસિસ વિંગ  IB - ઇન્ટેલીજન્સ બ્યૂરો  

CBI - સેંટ્રલ બ્યૂરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન  RAW -  રિસર્ચ એન્ડ એનાલિસિસ વિંગ  IB - ઇન્ટેલીજન્સ બ્યૂરો  

GK IN GUJARATI

 ભારત દેશની જાસૂસી સંસ્થા કઈ છે ?

FREESTUDYGUJARAT.COM

1) CIA  2) FBI  3) ISI   4) A તથા B

1) CIA  2) FBI  3) ISI   4) A તથા B

GK IN GUJARATI

અમેરિકાની જાસૂસી સંસ્થા કઈ?

FREESTUDYGUJARAT.COM

જવાબ : A તથા B

1) CIA  2) FBI  3) ISI   4) A તથા B

1) CIA  2) FBI  3) ISI   4) A તથા B

GK IN GUJARATI

અમેરિકાની જાસૂસી સંસ્થા કઈ?

FREESTUDYGUJARAT.COM

જવાબ : A તથા B

1) ISI  2) AISI   3) IB  4) મિલટ્રી ઇન્ટેલીજીન્સ

1) ISI  2) AISI   3) IB  4) મિલટ્રી ઇન્ટેલીજીન્સ

GK IN GUJARATI

કઈ જાસૂસી સંસ્થા પાકિસ્તાનની નથી ?

FREESTUDYGUJARAT.COM

જવાબ : AISI 

1) ભારત   2) અમેરિકા   3) જાપાન   4) રશિયા

1) ભારત   2) અમેરિકા   3) જાપાન   4) રશિયા

GK IN GUJARATI

IB કયા દેશ ની જાસૂસી સંસ્થા છે ?

FREESTUDYGUJARAT.COM

જવાબ : ભારત 

1)CIA  2) FBI  3) ISI  4) આપેલ તમામ

1)CIA  2) FBI  3) ISI  4) આપેલ તમામ

GK IN GUJARATI

નીચેનામાંથી કઈ જાસૂસી સંસ્થા અમેરિકાની નથી ?

FREESTUDYGUJARAT.COM

જવાબ : ISI

1) જાપાન   2) રશિયા   3) ઇઝરાઈલ  4) ઈરાક

1) જાપાન   2) રશિયા   3) ઇઝરાઈલ  4) ઈરાક

GK IN GUJARATI

મોસાદ કયા દેશની જાસૂસી સંસ્થા છે ?

FREESTUDYGUJARAT.COM

જવાબ : ઇઝરાઈલ

1) આર્જેન્ટિના   2) ઈરાક   3) ઈરાન   4) અફઘાનિસ્તાન

1) આર્જેન્ટિના   2) ઈરાક   3) ઈરાન   4) અફઘાનિસ્તાન

GK IN GUJARATI

એસ . આઈ . કયા દેશની જાસૂસી સંસ્થા છે ?

FREESTUDYGUJARAT.COM

જવાબ : આર્જેન્ટિના

1) CENTRAL BEAURO OF INVITATION 2) CENTRAL BEAURO OF INFORMATION 3) CENTRAL BEAURO OF INVESTIGATION 4) CENTRAL BEAURO OF INSTITUTION

1) CENTRAL BEAURO OF INVITATION 2) CENTRAL BEAURO OF INFORMATION 3) CENTRAL BEAURO OF INVESTIGATION 4) CENTRAL BEAURO OF INSTITUTION

ભારતીય જાસૂસી સંસ્થા CBI નું પૂરું નામ આપો ?

 CENTRAL BEAURO OF INVESTIGATION