ગુજરાતમાં આવેલ વિવિધ શૈક્ષણિક સંસ્થા અને સ્થાપના  વર્ષ 

gk in gujarati

Yellow Dots
Yellow Leaf

ગુજરાતની શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ 

freestudygujarat. com

અમદાવાદ 

ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનિ.(1997) ઇન્દિરા ગાંધી નેશનલ ઓપન યુનિ (1974 )

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ (1920)  ગુજરાત યુનિવર્સિટી (1949) 

અમદાવાદ 

નિરમા યુનિવર્સિટી  (2003) અમદાવાદ યુનિ

ઇંડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મૅનેજમેન્ટ (1962) નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ડિઝાઇન ( 1961)

અમદાવાદ 

રક્ષા શક્તિ યુનિવર્સિટી (2009) સેન્ટર ફોર એન્વાયરમેંટલ પ્લાનિંગ એન્ડ ટેક. યુનિવર્સિટી

freestudygujarat. com

વડોદરા 

મહારાજ સયાજીરાવ યુનિ સ્થાપના  વર્ષ  - 1950 

freestudygujarat. com

gk in gujarati

આણંદ - વલ્લભ વિદ્યાનગર

સરદાર પટેલ યુનિવર્સિટી (1955)  આણંદ એગ્રીકલ્ચર યુનિ . ઓફ સાઇન્સ એંડ ટેકનોલોજી ચરોતર યુનિ . ઓફ સાઇન્સ એંડ ટેકનોલોજી

freestudygujarat. com

gk in gujarati

રાજકોટ

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી  સ્થાપના વર્ષ  - 1965

freestudygujarat. com

gk in gujarati

સુરત

વીર નર્મદ દક્ષિણ ગુજરાત યુનિવર્સિટી   સ્થાપના  વર્ષ  - 1967 સરદાર વલ્લભભાઈ નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટેકનોલોજી

freestudygujarat. com

gk in gujarati

ગાંધીનગર

ગુજરાત ટેક્નૉલૉજિકલ યુનિ. (2004) ઇંડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટેકનોલોજી (2009) નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટેકનોલોજી (2009)

freestudygujarat. com

gk in gujarati

ગાંધીનગર

પંડિત દીનદયાળ પેટ્રોલિયમ યુનિ (2007) ગુજરાત નેશનલ લો યુનિ. ગુજરાત ફોરેન્સિક સાઇન્સ યુનિ 

freestudygujarat. com

gk in gujarati

ગાંધીનગર

કામધેનુ યુનિ . સેંટ્રલ યુનિ. ઓફ ગુજરાત ધીરુભાઈ અંબાણી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઇન્ફોર્મેશન અને કમ્યુનિકેશન ટેકનોલોજી ૨૦૦૧

freestudygujarat. com

gk in gujarati