હોમ લર્નિંગ વિડીયો ને ઓનલાઇન ક્વિઝ

ઘરે બેઠા શિક્ષણ મેળવો ધોરણ 3 થી 8 ના વિડીયો અને ઓનલાઇન ક્વિઝ અને એકમ ની PDF તમામ બાબતો એક જ જ્ગ્યા એ. 

FreeStudyGujarat .com

ધોરણ 1  વિષય : ગુજરાતી એકમ : 6 શિયાળનું બચ્ચું ભાગ : 2

FreeStudyGujarat .com

ધોરણ 2  વિષય : ગુજરાતી  એકમ : 15 ઉંદર અને હાથી ભાગ : 1

FreeStudyGujarat .com

ધોરણ 3  વિષય : ગુજરાતી  એકમ : 8  કીડી હશે કે હાથી હતો  ભાગ : 6

FreeStudyGujarat .com

ધોરણ 4  વિષય : ગુજરાતી  એકમ :6    ભાગ : 3

FreeStudyGujarat .com

ધોરણ 5  વિષય : ગુજરાતી  એકમ :9 કદર  ભાગ : 2

FreeStudyGujarat .com

ધોરણ 6  વિષય : ગણિત  એકમ :10 માપન  ભાગ : 2

FreeStudyGujarat .com

ધોરણ 7 વિષય : ગણિત  એકમ :10 પ્રાયોગિક ભૂમિતિ  ભાગ : 2

FreeStudyGujarat .com

ધોરણ 8 વિષય : ગણિત  એકમ :10 માપન   ભાગ : 3

FreeStudyGujarat .com

ધોરણ 1 થી 8 ના વિડીયો અને ઓનલાઈન ક્વિઝ માટે તથા NMMS અને PSE પરીક્ષા માટે ખાસ અમારી સાઇટની મુલાકાત લો