હોમ લર્નિંગ વિડીયો ને ઓનલાઇન ક્વિઝ

ઘરે બેઠા શિક્ષણ મેળવો ધોરણ 3 થી 8 ના વિડીયો અને ઓનલાઇન ક્વિઝ અને એકમ ની PDF તમામ બાબતો એક જ જ્ગ્યા એ. 

FreeStudyGujarat .com

ધોરણ 3  વિષય : પર્યાવરણ   એકમ : 16  મારૂ ઘર   ભાગ : 2

FreeStudyGujarat .com

ધોરણ 4  પર્યાવરણ   એકમ :16  કામનો મહિનો  ભાગ : 2

FreeStudyGujarat .com

ધોરણ 5  વિષય : ગણિત   એકમ :8 નકશા આલેખન    ભાગ : 2

FreeStudyGujarat .com

ધોરણ 6  વિષય : વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલૉજી   એકમ :12  વિદ્યુત અને પરિપથ ભાગ : 1

FreeStudyGujarat .com

ધોરણ 7 વિષય : વિજ્ઞાન અન ટેક્નોલૉજી    એકમ : 13  ગતિ અને સમય   ભાગ : 3

FreeStudyGujarat .com

ધોરણ 8 વિષય : વિજ્ઞના ને ટેક્નોલૉજી    એકમ :14  વિદ્યુતપ્રવાહની રાસાયણિક અસર   ભાગ : १

FreeStudyGujarat .com

ધોરણ 1 થી 8 ના વિડીયો અને ઓનલાઈન ક્વિઝ માટે તથા NMMS અને PSE પરીક્ષા માટે ખાસ અમારી સાઇટની મુલાકાત લો