હોમ લર્નિંગ વિડીયો ને ઓનલાઇન ક્વિઝ

ઘરે બેઠા શિક્ષણ મેળવો ધોરણ 3 થી 8 ના વિડીયો અને ઓનલાઇન ક્વિઝ અને એકમ ની PDF તમામ બાબતો એક જ જ્ગ્યા એ. 

FreeStudyGujarat .com

ધોરણ 1  વિષય : ગણિત એકમ : 6  10 થી 20 સુધીની સંખ્યા  ભાગ : 1

FreeStudyGujarat .com

ધોરણ 2  વિષય : ગણિત   એકમ : 21 જગ અને મગ ભાગ : 1

FreeStudyGujarat .com

ધોરણ 3  વિષય : ગણિત   એકમ : 8  વધુ ભારે કોણ?  ભાગ : 4

FreeStudyGujarat .com

ધોરણ 4  ગણિત  એકમ :9  અડધું અને પા   ભાગ : 3

FreeStudyGujarat .com

ધોરણ 5  વિષય : હિન્દી  એકમ :10 सीखो   ભાગ : 2

FreeStudyGujarat .com

ધોરણ 6  વિષય : हिन्दी   એકમ :४  पुस्तक हमारे मित्र   ભાગ : १

FreeStudyGujarat .com

ધોરણ 7 વિષય : हिन्दी   એકમ : ४  देश के नाम संदेश  ભાગ : १

FreeStudyGujarat .com

ધોરણ 8 વિષય : हिन्दी   એકમ :३  मत बांटो इंसान को..   ભાગ : १

FreeStudyGujarat .com

ધોરણ 1 થી 8 ના વિડીયો અને ઓનલાઈન ક્વિઝ માટે તથા NMMS અને PSE પરીક્ષા માટે ખાસ અમારી સાઇટની મુલાકાત લો