માનવ શરીર

GK IN GUJARATI

FREESTUDYGUJARAT. COM

માનવ શરીર ને લગતી વિગતો જેમકે હદય , ધમની અને શિરા વિષે  માહિતી અહી જાણો

Cloud Banner

માનવ શરીર માં હાડકાંની સંખ્યા કેટલી? 

શરીરમાં હાડકાં ની સંખ્યા ૨૦૬ અને બાળક જન્મે ત્યારે ૨૧૩/૨૪૦ 

GK IN GUJARATI

માનવ શરીર

FREESTUDYGUJARAT. COM

Cloud Banner

શરીરમાં લોહીનું પ્રમાણ અને દબાણ કેટલું હોય છે ? 

લોહીનું પ્રમાણ - 5/6 લિટર  લોહીનું  દબાણ - 120/180 

GK IN GUJARATI

માનવ શરીર

FREESTUDYGUJARAT. COM

Cloud Banner

શરીરના રક્તકણોની સંખ્યા અને આયુષ્ય કેટલુ  છે ? 

રક્તકણો ની સંખ્યા  પુરુષોમાં 5 થી 5.5 M સ્ત્રીઓમાં 4.5 થી 5  અને આયુષ્ય 120 દિવસ છે. 

GK IN GUJARATI

માનવ શરીર

Cloud Banner

શરીરના રક્તકણોનું કાર્ય શું  છે  ? 

રક્તકણો ઓક્સિજન નું પરિવહન નું કામ કરે છે અને રોગો સામે રક્ષણ કરે છે   

GK IN GUJARATI

માનવ શરીર

Cloud Banner

શરીરના શ્વેતકણોનું કાર્ય અને આયુષ્ય કેટલું છે ? 

શ્વેતકણો રુધિરનું રક્ષણ કરતાં સૈનિકો છે અને  તેનું આયુષ્ય  2.2 થી 5 દિવસ હોય છે.    

GK IN GUJARATI

માનવ શરીર

Cloud Banner

શરીરમાં ધમની શું કાર્ય કરે છે ?

હદય માંથી બીજા અંગો માં શુદ્ધ લોહી લઈ જવાનું કામ કરે છે  

GK IN GUJARATI

માનવ શરીર

Cloud Banner

શરીરમાં સૌથી મોટી ધમની કઈ છે ?

સૌથી મોટી ધમની એબડોમીનલ એરપોર્ટ છે 

GK IN GUJARATI

માનવ શરીર

FREESTUDYGUJARAT. COM

Cloud Banner

શરીરમાં શિરા શું કાર્ય કરે છે ?

બીજા અંગો માંથી  અશુદ્ધ લોહી હદય માં લઈ જવાનું કામ કરે છે . 

GK IN GUJARATI

માનવ શરીર

Cloud Banner

શરીરમાં સૌથી મોટી શિરા કઈ છે ?

સૌથી મોટી શિરા –  ઇનફીરીયર વેનાકોવા

GK IN GUJARATI

માનવ શરીર

FREESTUDYGUJARAT. COM

Cloud Banner

શરીરનું સૌથી વ્યસ્ત અને ઉપયોગી અંગ કયું  છે ?

સૌથી મહત્વનું અંગ હદય 

GK IN GUJARATI

માનવ શરીર

FREESTUDYGUJARAT. COM

Cloud Banner

હદય ના ધબકારા કેટલા હોય છે ?

હદય ના ધબકારા 72 પ્રતિ મિનિટ છે .

GK IN GUJARATI

માનવ શરીર

FREESTUDYGUJARAT. COM

Cloud Banner

માનવ શરીર ના હદય પ્રક્રિયા કેવી છે  ?

હદય ના જમણા ભાગમાં અશુદ્ધ અને ડાબા ભાગમાં શુદ્ધ લોહી વહે છે .

GK IN GUJARATI

માનવ શરીર