ભારતના ગુજરાતમાં આવેલ વિવિધ સ્થળો વિષે અગાઉ ની પરીક્ષા માં પૂછાયેલા અગત્ય ના પ્રશ્નો  

gk in gujarati

Yellow Dots
Yellow Leaf

ગુજરાતનાં સ્થળોનું મહત્વ 

freestudygujarat. com

હડડપા સંસ્કૃતિ ના અવશેષો ક્યાંથી મળી આવ્યા છે ? 1) વિજાપુર  2) ખંભાત   3) કચ્છ   4) લોથલ 

gk in gujarati

જવાબ : લોથલ

freestudygujarat. com

શ્રી કૃષ્ણએ રૂકમની સાથે માધવપુર  લગ્ન કર્યા હતા . આ સ્થળ ગુજરાતનાં કયા જિલ્લામાં આવેલું છે ? 1) દ્વારકા   2) પોરબંદર 3) જામનગર   4) જુનાગઢ

gk in gujarati

જવાબ : પોરબંદર

freestudygujarat. com

ગુજરાતનું સૌથી મહત્વ નું તેલક્ષેત્ર કયું ? 1) સુરત   2) અંકલેશ્વર  3) મહેસાણા   4) ખંભાત

gk in gujarati

જવાબ : અંકલેશ્વર

કચ્છ ના કયા વિસ્તારમાં લિગ્નાઈટ ની ખાણ છે ? 1) નળિયા   2) ભુજ   3) પાંધ્રો  4) બન્ની

gk in gujarati

જવાબ : પાંધ્રો

freestudygujarat. com

જેસલ તોરલ ની સમાધિ કયા આવેલી છે ? 1) અંજાર 2) વડનગર   3) જુનાગઢ   4) ભુજ

gk in gujarati

જવાબ : અંજાર

freestudygujarat. com

ગુજરાતનું કયું સ્થળ વર્લ્ડ હેરિટેજ માં સ્થાન પામ્યું છે ? 1) જુનાગઢ   2) અમદાવાદ   3) ચાંપાનેર   4) વડોદરા

gk in gujarati

જવાબ : ચાંપાનેર

ગુજરાતમાં મળી આવેલ સિંધુ ખીણની સંસ્કૃતિ ના સ્થળો અને જિલ્લામાં કયું ખોટું છે ? 1) રંગપુર -અમદાવાદ  2) રોઝોડી -રાજકોટ   3) લોથલ -અમદાવાદ   4) બધા સાચા

gk in gujarati

જવાબ : રંગપુર -અમદાવાદ

નીચેનમાંથી કયું શહેર ભારતના હવાઈ નકશા માં નથી ? 1) રાજકોટ   2) સુરત  3) વડોદરા   4) અમદાવાદ

gk in gujarati

જવાબ : સુરત

freestudygujarat. com

ગુજરાતમાં ગરમ પાણીના કુંડ કયા સ્થળે આવેલા નથી ? 1) તુલસીશ્યામ   2) ટુવા   3) લાસુંદ્રા   4) શુક્લ તીર્થ 

gk in gujarati

જવાબ : શુક્લ તીર્થ

freestudygujarat. com

મૈત્રક વંશ ના શાસનમાં ગુજરાતનું પાટનગર કયું હતું ? 1) કર્ણાવતી   2) પાટણ   3) સિદ્ધપુર   4) વલભી 

gk in gujarati

જવાબ : વલભી

freestudygujarat. com

સ્ટેચ્યૂ ઓફ યુનિટીની સ્થાપના કયા કરવામાં આવી રહી છે ? 1) બેટ દ્વારકા   2) નડિયાદ   3) સાધું બેટ 4) અલિયા બેટ

gk in gujarati

જવાબ : સાધું બેટ

freestudygujarat. com

કુદરતી ગૅસના ભંડારનું ઉદ્ભવ સ્થાન લૂણેજ કયા જિલ્લામાં આવેલું છે ? 1) નવસારી   2) ભરૂચ   3) અરવલ્લી   4) આણંદ 

gk in gujarati

જવાબ : આણંદ

freestudygujarat. com