ભારતના ગુજરાતમાં આવેલ વિવિધ સ્થળો વિષે અગાઉ ની પરીક્ષા માં પૂછાયેલા અગત્ય ના પ્રશ્નો  

gk in gujarati

Yellow Dots
Yellow Leaf

ગુજરાતનાં સ્થળો નુંમહત્વ 

freestudygujarat. com

નીચેના માંથી કયો પાંચ નદીઓનો પ્રદેશ કહેવાય છે ? 1) અમૃતસર  2) જયપુર   3) ઉદયપુર   4) પંજાબ

gk in gujarati

જવાબ : પંજાબ

freestudygujarat. com

સાપુતારા કઈ પર્વતમાળા માં આવેલ છે ? 1)સહ્યાદ્રી 2) વિંધ્ય 3) અરવલ્લી 4) સાતપૂડા

gk in gujarati

જવાબ : સહ્યાદ્રી

freestudygujarat. com

અંબાજી તીર્થધામ કઈ પર્વતમાળા માં આવેલું છે ? 1) અરવલ્લી 2) સહ્યાદ્રી   3) પશ્ચિમ ઘાટ   4) પૂર્વઘાટ

gk in gujarati

જવાબ : અરવલ્લી

freestudygujarat. com

બાલારામ ગુજરાતનાં કયા જિલ્લામાં આવેલું છે ? 1) મહેસાણા   2) સાબરકાંઠા   3) બનાસકાંઠા  4) પંચમહાલ

gk in gujarati

જવાબ : બનાસકાંઠા

freestudygujarat. com

સુરસાગર તળાવ ગુજરાતનાં કયા શહેરમાં આવેલું છે ? 1) સુરત   2) જામનગર   3) વડોદરા   4) વિરમગામ

gk in gujarati

જવાબ :વડોદરા

freestudygujarat. com

ગુજરાતનું કયું ગામ ભગતનું ગામ તરીકે પ્રખ્યાત છે ? 1) ઊંઝા   2) ડીસા   3) સાયલા  4) અબડાસા

gk in gujarati

જવાબ : સાયલા

freestudygujarat. com

ગુજરાતમાં કર્મા બાઈ નું તળાવ કયા આવેલું છે ? 1) અંબાજી   2) શામળાજી  3) વલસાડ   4) પાટણ

gk in gujarati

જવાબ : શામળાજી

freestudygujarat. com

ગુજરાતનું કયું સ્થલ અકીક ના ઘરેણાં માટે જાણીતું છે ? 1) ભાવનગર   2) અંજાર   3) ખંભાત  4) રાજકોટ

gk in gujarati

જવાબ : ખંભાત

freestudygujarat. com

દાદા હરિની વાવ કયા શહેરમાં આવેલી છે ? 1) અમદાવાદ  2) વિરમગામ   3) અડાલજ   4) પાટણ

gk in gujarati

જવાબ : અમદાવાદ

freestudygujarat. com

પુરાંતન અવશેષ માટે જાણીતું પોળો કયા આવેલું છે ? 1) સાબરકાંઠા   2) કચ્છ   3) બનાસકાંઠા   4) અમદાવાદ

gk in gujarati

જવાબ : સાબરકાંઠા

freestudygujarat. com

ગુજરાતમાં અશોકનો શિલાલેખ કયા જિલ્લામાં આવેલ છે ? 1) જામનગર   2) જુનાગઢ  3) ગીર સોમનાથ   4) દેવભૂમિ દ્વારકા

gk in gujarati

જવાબ : જુનાગઢ

freestudygujarat. com