ભારતમાં મુઘલ સલ્તનત  વિષે અગાઉ ની પરીક્ષા માં પૂછાયેલા અગત્ય ના પ્રશ્નો  

gk in gujarati

Yellow Dots
Yellow Leaf

ભારતમાં મુઘલ સલ્તનત 

freestudygujarat. com

મુઘલ સલ્તનતની સ્થાપના કયા યુદ્ધ બાદ થઈ ? 1) 1757 પ્લાસીનું યુદ્ધ   2) 1964 બક્સર નું યુદ્ધ    3) 1526 પાણીપતનું યુદ્ધ  4) આમાંથી એકપણ નહીં

gk in gujarati

1526 પાણીપતનું યુદ્ધ

freestudygujarat. com

દિલ્હી નિ ગાદી ઉપર મુઘલ સામ્રાજ્ય ની સ્થાપના કોણે કરી ? 1) હુમાયું  2) બાબર  3) જહાંગીર  4) અકબર

gk in gujarati

બાબર

freestudygujarat. com

મુઘલ સામ્રાજ્ય દરમ્યાન કયા રાજા દ્વારા સુરતને લુટાયું હતું ? 1) ઔરંગઝેબ  2) શિવાજી   3) મહંમદ ગઝનવી   4) મહારાણા પ્રતાપ

gk in gujarati

બાબર – શિવાજી

નીચેના માંથી કોણ સૌથી વધુ એટલે 50 % જમીન મહેસૂલી ઉઘરાવતું હતું ? 1) અલ્લાઉદીન ખીલજી   2) બલ્બન 3) મુહમ્મદ તુઘલક 4) બહેલોલ લોદી

gk in gujarati

જવાબ : અલ્લાઉદીન ખીલજી

freestudygujarat. com

જહોન મીડનહોલે કયા મુઘલ સમ્રાટ પાસેથી વેપાર કરવાનું ફરમાન લેવાનો પ્રયત્ન કર્યો ? 1) અકબર 2) જહાંગીર   3) ઔરગઝેબ  4) ઉપરના તમામ

gk in gujarati

જવાબ : અકબર

freestudygujarat. com

લાલ કિલ્લાનું નિર્માણ કોણે કરાવ્યું ? 1) અકબર  2) હુમાયું   3) શાહજહાં  4) ઔરંગઝેબ

gk in gujarati

જવાબ : શાહજહાં

બુલંદ દરવાજાની ઇમારત કયા આવેલી છે ? 1) લખનૌ  2) ફતેહપુર સિક્રી  3) દિલ્હી  4) આગ્રા

gk in gujarati

જવાબ : ફતેહપુર સિક્રી