આજના હોમલર્નિંગ વિડીયો ધોરણ 3 થી 8  તા. 29/01/2022

By FreeStudyGujarat.com

NMMS AND PSE EXAM RELATED ONLINE QUIZ

ધોરણ : 1 ગણિત એકમ  6 10 થી 20 સુધીની સંખ્યાઓ ભાગ : 6

વિડીયો જોવા અહી કિલક કરો 

Medium Brush Stroke

NMMS AND PSE EXAM RELATED ONLINE QUIZ

ધોરણ : 2 ગણિત એકમ  22 દશક અને એકમ    ભાગ : 2

વિડીયો જોવા અહી કિલક કરો 

Medium Brush Stroke

NMMS AND PSE EXAM RELATED ONLINE QUIZ

ધોરણ : 3  જોયફૂલ શનિવાર  આજનો વિડીયો જોઈ ક્વિઝ આપો.

વિડીયો જોવા અહી કિલક કરો 

Medium Brush Stroke

ધોરણ : ૪   જોયફૂલ શનિવાર

વિડીયો જોવા અહી કિલક કરો 

Medium Brush Stroke

NMMS AND PSE EXAM RELATED ONLINE QUIZ

ધોરણ : 5  જોયફૂલ શનિવાર

વિડીયો જોવા અહી કિલક કરો 

Medium Brush Stroke

NMMS AND PSE EXAM RELATED ONLINE QUIZ

ધોરણ : 6  ગુજરાતી એકમ : 15 ગુજરાત મોરી મોરી  ભાગ : 1

વિડીયો જોવા અહી કિલક કરો 

Medium Brush Stroke

ધોરણ : 7  ગુજરાતી એકમ : 15 સિંહની દોસ્તી  PART : 1 આજનો વિડીયો જોઈ ક્વિઝ આપો.

વિડીયો જોવા અહી કિલક કરો 

Medium Brush Stroke

ધોરણ : 8  ગુજરાતી એકમ : 17 સંસ્કારની શ્રીમંતાઈ  ભાગ : 1  આજનો વિડીયો જોઈ ક્વિઝ આપો.

વિડીયો જોવા અહી કિલક કરો 

Medium Brush Stroke