આજના હોમલર્નિંગ વિડીયો ધોરણ 3 થી 8  તા. 14/02/2022

By FreeStudyGujarat.com

NMMS AND PSE EXAM RELATED ONLINE QUIZ

ધોરણ : 1 ગુજરાતી  એકમ  ૭ વાંસળીવાળો   ભાગ : ૪

વિડીયો જોવા અહી કિલક કરો 

Medium Brush Stroke

NMMS AND PSE EXAM RELATED ONLINE QUIZ

ધોરણ : 2 ગુજરાતી  એકમ  16 લાલચનું પરિણામ   ભાગ : 3

વિડીયો જોવા અહી કિલક કરો 

Medium Brush Stroke

NMMS AND PSE EXAM RELATED ONLINE QUIZ

ધોરણ : 3 ગુજરાતી એકમ  9 કેટલી વખત    ભાગ : 3

વિડીયો જોવા અહી કિલક કરો 

Medium Brush Stroke

ધોરણ : ૪  ગુજરાતી એકમ : 7  ખોટો જાદુ ખોટો બાવો   PART : 4

વિડીયો જોવા અહી કિલક કરો 

Medium Brush Stroke

NMMS AND PSE EXAM RELATED ONLINE QUIZ

ધોરણ : 5 ગુજરાતી એકમ : 10 ભૂલની સજા    ભાગ : 3

વિડીયો જોવા અહી કિલક કરો 

Medium Brush Stroke

NMMS AND PSE EXAM RELATED ONLINE QUIZ

ધોરણ : 6 संस्कृत  एकम : 5 मम विद्यालय : આજનો વિડીયો જોઈ ક્વિઝ આપો.

વિડીયો જોવા અહી કિલક કરો 

Medium Brush Stroke

ધોરણ : 7  संस्कृत  एकम : 5 योजक : तत्र  दुर्लभ:  PART : 1 આજનો વિડીયો જોઈ ક્વિઝ આપો.

વિડીયો જોવા અહી કિલક કરો 

Medium Brush Stroke

ધોરણ : 8   संस्कृत  एकम : 5 प्रभातवर्णम  આજનો વિડીયો જોઈ ક્વિઝ આપો.

વિડીયો જોવા અહી કિલક કરો 

Medium Brush Stroke