આજના હોમલર્નિંગ વિડીયો ધોરણ 3 થી 8  તા. 28/01/2022

By FreeStudyGujarat.com

NMMS AND PSE EXAM RELATED ONLINE QUIZ

ધોરણ : 1 ગુજરાતી  એકમ  6 શિયાળનું બચ્ચું  ભાગ : 5

વિડીયો જોવા અહી કિલક કરો 

Medium Brush Stroke

NMMS AND PSE EXAM RELATED ONLINE QUIZ

ધોરણ : 2 ગુજરાતી  એકમ  15 ઉંદર અને હાથી   ભાગ : 4

વિડીયો જોવા અહી કિલક કરો 

Medium Brush Stroke

NMMS AND PSE EXAM RELATED ONLINE QUIZ

ધોરણ : 3 ગણિત એકમ  9 કેટલી વખત    ભાગ : 3

વિડીયો જોવા અહી કિલક કરો 

Medium Brush Stroke

ધોરણ : ૪  ગણિત  એકમ : 10 પેટર્નની રમત  PART : 1

વિડીયો જોવા અહી કિલક કરો 

Medium Brush Stroke

NMMS AND PSE EXAM RELATED ONLINE QUIZ

ધોરણ : 5 પર્યાવરણ એકમ : 12 જો ખૂટી જાય તો   ભાગ : 1

વિડીયો જોવા અહી કિલક કરો 

Medium Brush Stroke

NMMS AND PSE EXAM RELATED ONLINE QUIZ

ધોરણ : 6 અંગ્રેજી  UNIT : 2 ACTIVITY 4,5& 6 આજનો વિડીયો જોઈ ક્વિઝ આપો.

વિડીયો જોવા અહી કિલક કરો 

Medium Brush Stroke

ધોરણ : 7  અંગ્રેજી  UNIT : 2 ACTIVITY 4,5  PART : 1 આજનો વિડીયો જોઈ ક્વિઝ આપો.

વિડીયો જોવા અહી કિલક કરો 

Medium Brush Stroke

ધોરણ : 8   અંગ્રેજી UNIT : 2  ACTIVITY- 3, 4 & 5 આજનો વિડીયો જોઈ ક્વિઝ આપો.

વિડીયો જોવા અહી કિલક કરો 

Medium Brush Stroke