આજના હોમલર્નિંગ વિડીયો ધોરણ 3 થી 8  તા. 27/01/2022

By FreeStudyGujarat.com

NMMS AND PSE EXAM RELATED ONLINE QUIZ

ધોરણ : 3 ગુજરાતી  એકમ : 9 રંગબેરંગી મસાલિયું ભાગ : 3

વિડીયો જોવા અહી કિલક કરો 

Medium Brush Stroke

ધોરણ : ૪  અંગ્રેજી  THINGS AROUND US  PART : 2

વિડીયો જોવા અહી કિલક કરો 

Medium Brush Stroke

NMMS AND PSE EXAM RELATED ONLINE QUIZ

ધોરણ : 5 ENGLISH  UNIT :3 TRAVEL TIME   ભાગ : 5

વિડીયો જોવા અહી કિલક કરો 

Medium Brush Stroke

NMMS AND PSE EXAM RELATED ONLINE QUIZ

ધોરણ : 6 સામાજિક વિજ્ઞાન  એકમ : 7 ગુપ્તયુગ અને અન્ય શાસકો PART : 2

વિડીયો જોવા અહી કિલક કરો 

Medium Brush Stroke

ધોરણ : 7  સામાજિક વિજ્ઞાન  એકમ : 7 પ્રાદેશિક સંસ્કૃતિનું ઘડતર PART : 1

વિડીયો જોવા અહી કિલક કરો 

Medium Brush Stroke

ધોરણ : 8   સામાજિક વિજ્ઞાન  એકમ : 7  આધુનિક ભારતમાં કલા PART : 1

વિડીયો જોવા અહી કિલક કરો 

Medium Brush Stroke