આજના હોમલર્નિંગ વિડીયો ધોરણ 3 થી 8  તા. 10/02/2022

By FreeStudyGujarat.com

NMMS AND PSE EXAM RELATED ONLINE QUIZ

ધોરણ : 3 ગુજરાતી એકમ 10 ચાલો સૌને રમત મુબારક     ભાગ : 3

વિડીયો જોવા અહી કિલક કરો 

Medium Brush Stroke

ધોરણ : ૪  અંગ્રેજી  3 MY FAMILY PART : 1

વિડીયો જોવા અહી કિલક કરો 

Medium Brush Stroke

NMMS AND PSE EXAM RELATED ONLINE QUIZ

ધોરણ : 5 અંગ્રેજી  UNIT 4 I AM LEARNING ENGLISH   ભાગ : 2

વિડીયો જોવા અહી કિલક કરો 

Medium Brush Stroke

NMMS AND PSE EXAM RELATED ONLINE QUIZ

ધોરણ : 6 સામાજિક વિજ્ઞાન  એકમ 16 સ્થાનિક સરકાર ભાગ :2 આજનો વિડીયો જોઈ ક્વિઝ આપો.

વિડીયો જોવા અહી કિલક કરો 

Medium Brush Stroke

ધોરણ : 7  સામાજિક વિજ્ઞાન  એકમ : 7  પ્રાદેશિક સંસ્કૃતિનું ઘડતર  આજનો વિડીયો જોઈ ક્વિઝ આપો.

વિડીયો જોવા અહી કિલક કરો 

Medium Brush Stroke

ધોરણ : 8  સામાજિક વિજ્ઞાન  એકમ 7 આધુનિક ભારતમાં કલા  ભાગ :3 આજનો વિડીયો જોઈ ક્વિઝ આપો.

વિડીયો જોવા અહી કિલક કરો 

Medium Brush Stroke