2 થી 8 ની કવિતાઓ


  • ધોરણ 
·        
STD-8 
·        
STD-7 
·        
STD-6
·        
STD-5
STD- 4 

·         01
KAHE TAMETU.mp3 

·         02
RATA FUL.mp3 

·         03
HUN TO PUCHHU.mp3 

·         04
DUNIYA NI AJAYABI.mp3 

·         05
CHAL BACHUDA.mp3 

·         06
SAAD KARE CHHE.mp3
 

·         07
ROJ SAVARE DHINGAMASTI.mp3 

·         08
GINATI.mp3 

·         09
DHAMMAK DHAMMAK.mp3 

·         10
JHULA.mp3

STD- 3 

·         01 NAMIYE TUJ NE.mp3 

·         02
MANE AABHALE CHAMAKATO.mp3 

·         03
AA VAT KADI NABHULAY.mp3 

·         04
MELO – CHALO JOVAJAIYE.mp3 

·         05
HUN CHHU KHAKHIBAVO.mp3 

·         06 FAGANIYO.mp3 

·         07 DHAMACHAKADI.mp3 

·         08
ANTAR MANTARJANTAR.mp3 

·         09 VA VA VANTOLIYA.mp3  

STD- 2

·         01
ALLAD EVO ALELTAPU.MP3 

·         02
MUMMY MANE RE.MP3 

·         03
MARA DADA.MP3 

·         04
SAVAJ NI SARDARI.MP3 

·         05
SHAKVALI AAVI.MP3 

·         06
NANA NANA BALAKO NIFOJ.MP3 

·         07
SASALABHAI TOBIKAN.MP3 

·         08
FALIYA VACHCHETHALIYO.MP3 

·         09
UGI NE PURVMA.MP3 

·         10
EK EK BIJ.MP3

·         11
JAMBUDO KONE VAVYO.MP3 

·         12
DIVASALI NA KHOKHA.MP3 

·         13
PARUL CHALI CHANDOCHALYO.MP3 

·         14
CHANDAMAMACHANDAMAMA.MP3 

·         15
NICHE UTARYACHANDAMAMA.MP3 

·         16
JANUARY MA PATANG.MP3 

·         17
KARTAK NA SHINGODA.MP3 

·         18
KARTAK MA DEVDIWALI.MP3 

·         19
AAPO AAPO.MP3 

·         20
JAVU CHHE MARE JAVUCHHE.MP3 

·         21
AJAB GAJAB.MP3 

·         22
DARIYA KANTHE.MP3 

·         23
EK MAJANO MALO.MP3 

  •