STANDARD 4 EVS (PARYAVARAN)

 STANDARD : 4 EVS (PARYAVARAN)

ધોરણ : 4 પર્યાવરણ 

જેતે પ્રકરણ પર કિલક કરતાં મળશે તે પ્રકરણની ઓનલાઇન ટેસ્ટ 

એકમ : 1  રોજ નિશાળે જઈએ.. 


એકમ :
2
 કાન થી કાન


એકમ :3 નંદુ
સાથે એક દિવસ


એકમ :
4
 અમૃતાની વાર્તા


એકમ : 5 અનીતા
એન મધમાખીઓ


એકમ : 6 રીયાની
મુસાફરી

એકમ : ૭ રિયાની ટ્રેન મોડી પડી

એકમ : ૮ રિયા પહોંચી મામાને ઘરે 

એકમ : ૯ બદલાતા કુટુંબો 


એકમ : ૧૦ કબડ્ડી .. કબડ્ડી .. કબડ્ડી 

એકમ : ૧૧ વાડીમાં