શ્રેણી પૂર્ણ કરો : NMMS EXAM QUIZ : 1

આ પોસ્ટ માં NMMS Exam Quiz  શ્રેણી પૂર્ણ કરો ની ક્વિઝ મૂકવામાં આવી છે. જે આપને NMMS પરીક્ષા માટે ઉપયોગી નીવડશે. 

ટેસ્ટ માં કુલ :   12 પ્રશ્નો છે. 

દરેક પ્રશ્નના : 1 ગુણ છે. 

આ  ટેસ્ટ પૂર્ણ કરી નીચે FINISH નું બટન કિલક કરવું  અને  એનું પરિણામ આપને મળશે જેને આપ શેર પણ કરી શકશો. 

આભાર !

શ્રેણી પૂર્ણ કરો, NMMS Exam Quiz

શ્રેણી પૂર્ણ કરો : NMMS EXAM QUIZ : 1 

Results

#1. શ્રેણી પૂર્ણ કરો : 3,7,15,31,63,127,255,___,1023

#2. શ્રેણી પૂર્ણ કરો : 1, 4, 10 , 19, 31, 46, ___ 85, 109, 136...

#3. શ્રેણી પૂર્ણ કરો : 2,4,8,16,___64,128...

#4. શ્રેણી પૂર્ણ કરો : 1,4,9,16,25 ____..

#5. શ્રેણી પૂર્ણ કરો : 49,48,46,43,39,..........

#6. શ્રેણી પૂર્ણ કરો : 4, 196, 16, 144, 36, 100, 64, ______

#7. શ્રેણી પૂર્ણ કરો : 3,10,___,30, 43

#8. શ્રેણી પૂર્ણ કરો : 7,11,13,17,_____

#9. શ્રેણી પૂર્ણ કરો : 7,14,___,56,112

#10. શ્રેણી પૂર્ણ કરો : 5,30,180,____, 6480

#11. શ્રેણી પૂર્ણ કરો : 40,120,200,_____, 360

#12. શ્રેણી પૂર્ણ કરો : 15,27,41,____,75

Finish

Leave a Comment