શ્રેણી પૂર્ણ કરો : NMMS EXAM QUIZ : 2

આ પોસ્ટ માં NMMS Exam Quiz  શ્રેણી પૂર્ણ કરો ની ક્વિઝ મૂકવામાં આવી છે. જે આપને NMMS પરીક્ષા માટે ઉપયોગી નીવડશે. 

ટેસ્ટ માં કુલ :   10 પ્રશ્નો છે. 

દરેક પ્રશ્નના : 1 ગુણ છે. 

નીચે START QUIZ બટન પર કિલક કરી ક્વિઝ શરૂ કરો. 

આ  ટેસ્ટ પૂર્ણ કરી નીચે FINISH નું બટન કિલક કરવું  અને  એનું પરિણામ આપને મળશે જેને આપ શેર પણ કરી શકશો. 

આભાર !

 

શ્રેણી પૂર્ણ કરો, NMMS Exam Quiz

શ્રેણી પૂર્ણ કરો : NMMS EXAM QUIZ : 2

QUIZ START

Leave a Comment