DATE : 08/09/2020 HOME LEARNING ONLINE TEST :3 TO 8

 HOME LEARNING ONLINE TEST 

🚸 ધોરણ:- 3️⃣
 📗 વિષય::- ગણિત
 ⏭️ પ્રકરણ ૬ આપ લે ની ગમ્મત ભાગ ( ભાગ-4 )

🚸 ધોરણ:- 4️⃣
 📗 વિષય::- ગણિત
 ⏭️ પ્રકરણ :5 ભંગાર વેચનાર ( ભાગ-3 )

🚸 ધોરણ:- 5️⃣
 📗 વિષય::- હિન્દી
 ⏭️ પુનરાવર્તન ( ભાગ-1)
 
🚸 ધોરણ:- 6️⃣
 📗 વિષય::- વિજ્ઞાન
 ⏭️ પ્રકરણ :5 પદાર્થનું અલગીકરણ ( ભાગ-4)
🚸 ધોરણ:- 6️⃣
 📗 વિષય::- સામજિક વિજ્ઞાન
 ⏭️ પ્રકરણ : 4 વિવિધતામાં એકતા ( ભાગ-1)
🚸 ધોરણ:- 7️⃣
 📗 વિષય::- સામાજિક વિજ્ઞાન
 ⏭️ પ્રકરણ : 4 મધ્યયુગીન સ્થાપત્યો શહેરો વેપારી અને કારીગર ( ભાગ-2)
🚸 ધોરણ:- 7️⃣
 📗 વિષય::- વિજ્ઞાન
 ⏭️ પ્રકરણ :3 એસિડ બેઇઝ અને ક્ષાર ( ભાગ-4)
🚸 ધોરણ:- 8️⃣
 📗 વિષય:-વિજ્ઞાન
 ⏭️ પ્રકરણ 5 કોલસો અને પેટ્રોલિયમ ( ભાગ-4 )
ઓનલાઈન ટેસ્ટની લિંક 

Leave a Comment