STANDARD 3 to 8 ONLINE TEST : dt-04-01-2022

હોમલર્નિંગ ઓનલાઇન ટેસ્ટ
તા.04/01/2022

ઓનલાઇન ટેસ્ટ

તા.04/1/2022

👉 ધોરણ 3

👉 વિષય :ગણિત

👉 એકમ  8 વધુ ભારે કોણ ભાગ : 1

https://freestudygujarat.com/2020/11/MATHS-TEST-STD3-CH-8-PART1.html


👉 ધોરણ 4

👉 વિષય :ગણિત

👉 એકમ  8 ગાડું અને પૈડું  ભાગ : 6

https://freestudygujarat.com/2020/12/standard-4-mathematics-test-home_8.html


👉 ધોરણ 5

👉 વિષય : हिन्दी

👉 इकाई : ९ कैसा शोर ?   ભાગ : 3

https://freestudygujarat.com/2020/12/standard-5-hindi-test-home-learning_8.html


👉 ધોરણ 6

👉 વિષય : વિજ્ઞાન

👉 इकाई :11 પ્રકાશ , પડછાયો અને પરાવર્તન  ભાગ : 1

https://freestudygujarat.com/2021/01/standard-6-science-online-test-home_21.html


👉 ધોરણ 7

👉 વિષય : વિજ્ઞાન

👉 इकाई :13 ગતિ અને સમય ભાગ : 1

https://freestudygujarat.com/2021/01/standard-7-science-online-test-home_21.html


👉 ધોરણ 8

👉 વિષય : વિજ્ઞાન

👉 इकाई :10 ધ્વનિ ભાગ : 1

https://freestudygujarat.com/2021/01/standard-8-science-online-test-home_21.html

આજના જ વીડિયોની ક્વિઝ

જરૂર આપવો વિદ્યાર્થીઓ ને

Leave a Comment