STD 4 GUJARATI : EKAM : 2 THANDI

 STD 4 GUJARATI 

 EKAM: 2 THANDI

એકમ: 2 ઠંડી

અહી આ એકમની સમજૂતી માટે એકમની PDF ફાઇલ તથા એકમને લગતા હોમલર્નિંગના વિડીયો મૂકી રહ્યા છીએ. સાથે ઓનલાઇન ક્વિઝ- ઓનલાઈન હોમવર્ક પણ મૂકી રહયા છીએ. જે આપને ખૂબ ઉપયોગી થશે. વર્ગમાં અભ્યાસ કરતાં કે  ઘરે અભ્યાસ કરતાં આ વિડીયો અને ક્વિઝ બંને ઉપયોગી થશે. આથી તમામ વિદ્યાર્થીઓ સુધી આ પહોંચે તે અપેક્ષિત છે. 

વિડીયો જુઓ : 

ઓનલાઇન ક્વિઝ : 

ઓનલાઇન ક્વિઝ : 

Leave a Comment